Начало / All / Трябва ли да публикувам годишен финансов отчет (ГФО) и каква е процедурата?

Трябва ли да публикувам годишен финансов отчет (ГФО) и каква е процедурата?

Трябва ли да публикувам годишен финансов отчет (ГФО) и каква е процедурата?

През миналата година взех решението най-накрая да започна свой собствен бизнес и регистрирах моята фирма. Както повечето предприемачи, реших да наема специалист, който да се грижи за счетоводството ми. Е, оказа се, че не само трябва да поддържам изрядно счетоводство, но също така е необходимо всяка година да тегля чертата и да публикувам резултата в Търговския регистър. Как се случва това?

Кой е длъжен да публикува ГФО в Търговския регистър?

Основното правило е, че ако моята фирма е вписана в Търговския регистър, то нейният финансов отчет трябва също да бъде обявен там. Всяко правило, разбира се, си има изключение, като тук ролята на такова играят едноличните търговци. Понякога обаче и изключенията си имат свои изключения както, уви, е в случая. Някои еднолични търговци също са длъжни да публикуват ГФО, както ще прочета малко по-надолу.

Накратко, моята фирма ще трябва да обяви отчета си, ако тя е регистрирана като търговско дружество. (ЕООД, ООД, АД, ЕАД, СД и т.н.) Ако съм ЕТ не трябва да обявявам ГФО, ако отговарям на поне две от изискванията за облекчена форма на финансова отчетност, които са:

 • балансовата стойност на активите ми към 31 декември на предходната година не повече от 1,5 млн. лева;
 • нетните приходи от продажбите ми за годината да не надхвърлят 2,5 млн. лева;
 • средната численост на персонала за годината до 50 човека.

За коя година се отнася годишния финансов отчет?

Аз направих своята фирма на 01 септември 2014 г. Това значи ли, че трябва да направя годишен финансов отчет за периода до 01 септември 2015 г.? Не, финансовият отчет се съставя за една финансова година, която съвпада с календарната, т.е. от 1 януари до 31 декември. Това, че към 31 декември 2014 г. моята фирма е действала само 4 месеца, не ме освобождава от задължението да изготвя и обява отчет. Той обаче в случая ще бъде за периода от 01 септември до края на 2014 г.

А кой изготвя годишния финансов отчет?

Дотук добре. Разбрах, че моята фирма трябва да обяви ГФО и че той се прави за дейността за една календарна година. Мога ли сам да си го направя или пък поне да оставя тази задача на счетоводителя ми?

Финансовите отчети се изготвят от счетоводители или счетоводни предприятия. Има обаче определени фирми, чиито отчети подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори. Те също се изготвят от счетоводители, но е необходимо да бъдат проверени от одиторите преди обявяването в Търговския регистър. Тези фирми са няколко категории:

 1. Акционерни дружества (АД и ЕАД) и командитни дружества с акции (КДА);
 2. Дружества, които емитират ценни книжа за публично предлагане, т.е. основно такива, които продават собствени акции и облигации на борсата;
 3. Дружества с особен предмет на дейност – кредитни институции, застрахователи, инвестиционни дружества, дружества за социално осигуряване и фондовете, които се управляват от тях;
 4. Фирми, които не отговарят на изискванията за облекчена финансова отчетност (виж по-горе);
 5. Фирми, за които такова задължение изрично е предвидено в закона;
 6. Дружества, които изготвят консолидирани финансови отчети. Това е случаят, когато има консолидирани фирми – дружество майка и дъщерни дружества;
 7. Юридически лица с нестопанска цел*, извършващи обществено полезна дейност, които отговарят напоне едно от следните условия:
  1. Балансовата стойност на активите към 31 декември на предходната година – повече от 1 млн. лева;
  2. Размер на приходите от стопанска дейност за годината – над 2 млн. лева;
  3. Сборът от получените през годината финансирания и неусвоените финансирания от минали години надхвърля 1 млн. лева.

*Юридическите лица с нестопанска цел не обявяват ГФО в Търговския регистър. Повече за отчетите на тези лица очаквайте скоро в pravatami.bg.

Ако моята фирма не попада в нито една от горните точки, моят отчет може да бъде изготвен и от счетоводителя ми.

Процедура за обявяване на ГФО

Годишният финансов отчет на моята фирма трябва да обявя в Търговския регистър през следващата календарна година. Т.е. през 2015 г. обявявам ГФО за 2014 г. За това има определени крайни срокове:

 • Ако съм едноличен търговец – до 31 май;
 • За ООД или ЕООД – до 30 юни;
 • За всички останали – до 31 юли.

Ако не обявя в срок своя ГФО, глобата, която може да бъде наложена на фирмата ми е от 500 до 3 000 лв. При повторно нарушение размерът е двоен.

Има два начина да подам своя годишен финансов отчет. Първият е на място в някой от клоновете на Търговския регистър. Там попълвам заявление по образец Г2. Вторият начин е да подам заявлението по електронен път в сайта на регистъра с електронен подпис. Предимството на този способ е, че таксата, която се дължи е на половина – 40 лв. при подаване на място спрямо 20 лв. по електронен път.

Заявлението трябва да подаде лицето, което е посочено като представител на фирмата в Търговския регистър. В общия случай това е управителят. Възможно е и съставителят на отчета да го обяви, но за целта му е необходимо нотариално заверено пълномощно. Ако пък реша да използвам услугите на адвокат, той ще направи това с обикновено пълномощно. Към заявлението и в двата случая прилагам самия финансов отчет заедно с допълнителни приложения.

Виж как можеш да обявиш ГФО в търговския регистър за 15 мин. Без бюрокрация. Бързо и лесно.

(*)Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт.(*)

Автор: Никола Пенчев

Бел. ред –  Тази статия е публикувана в партньорство с пилотния проект “Правата ми” на Департамента за правна култура. Целта на статията е да внесе яснота относно правата, които всеки притежава. Въпреки това, авторът не претендира тя да бъде напълно юридически изрядна. Оригинално публикуваната статия може да бъде намерена на www.pravatami.bg

Източници

Източници

Закон за счетоводството (ЗСч)

чл. 23, ал. 1 от ЗСЧ – относно периода, за който се изготвя ГФО;

чл. 34 от ЗСч – относно лицата, които могат да изготвят ГФО;

чл. 38 от ЗСч – относно лицата, които подлежат на независим финансов одит;

чл. 40 от ЗСч – относно лицата, които са длъжни да обявяват ГФО в Търговския регистър;

чл. 47, ал. 4 от ЗСч – относно глобата, която се налага при неподаване на ГФО в срок;

пар. 1, т. 15 от ДР на ЗСч – относно изискванията за облекчена финансова отчетности.

Закон за Търговския регистър (ЗТР)

чл. 15 от ЗТР – относно лицата, които имат право да обявяват актове в Търговския регистър;

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

чл. 16б от ТДТСАВ – относно таксата за обявяване на ГФО. 

Cover picture credit: Dave Dugdale


Автор: Pravatami.bg

Pravatami.bg
“www.pravatami.bg: разкодираните закони” е пилотният проект на Департаментa за правна култура. Проектът е със заложена социална функция, като основната му и единствена цел е да предоставя полезна и практична правна информация за своите читатели, поднесена по един разбираем начин.