Начало / Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

www.entrepreneur.bg

I. Общи положения

 1. Настоящите общи условия уреждат правоотношенията между лицата, които ползват УЕБСАЙТА с идентификатор: www.entrepreneur.bg, от една страна, и „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД, от друга, което дружество е собственик на горепосочения домейн, администрира го и предоставя информационните услуги, свързани с неговото предназначение.
 1. Лицата, които не желаят да се обвържат с действието на настоящите общи условия, следва да не ползват услугите на сайта.
 1. Ползването на сайта представлява изразяване на съгласие с разпоредбите на общите условия, изразено чрез конклудентни действия. Това съгласие обвързва лицата, ползващи сайта, които се задължават да спазват настоящите общи условия.
 1. В случай, че между дружеството – собственик на уеб сайта и ползващия услугите му не е налице сключен допълнителен договор, то настоящите общи условия представляват минималното съдържание на права и задължения, които се пораждат за горепосочените страни при условията на предходната разпоредба.
 1. Общите условия не са изчерпателни и ако ползвате допълнителни услуги, които предлага настоящия сайт, следва да се запознаете с тях. В случай на противоречие между посоченото в общите условия и съдържанието на допълнителните условия се прилагат разпоредбите на вторите.
 1. Достъпът до услугите, които се предоставят от www.entrepreneur.bg се осъществява чрез мрежата World Wide Web, чрез смартфони и мобилни устройства, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии. Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа, настоящите общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.
 1. (1) Информационни услуги по смисъла на настоящите общи условия са:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на www.entrepreneur.bg;

– създаване на потребителски профили посредством регистрация (създаване на потребителско име и парола), която дава възможност за достъп до зоните на сайта, изискващи регистрация;

– предоставяне на възможност за разгласяване на лично мнение за всяка статия;

– абониране за месечен бюлетин, който се получава на посочена от ползващия услугата електронна поща;

– получаване на нотификации за потребителски активности и за събития;

(2) Гореизброените услуги не са изчерпателно изброени и „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД запазва правото си да предлага допълнителни такива.

 II. Регистрация и Поверителност

 1. За ползването на услугата „Месечно вдъхновение“ е необходима регистрация от потребителите. Попълването на регистрационната форма изисква да предоставите валиден адрес на електронната си поща и собствено име. С попълването на регистрационната форма и натискането на командата „абонирам се”, се счита, че изрично сте приели настоящите условия, както и че декларирате, че позволявате Вашите лични данни (e-mail и име) да бъдат обработвани от дружеството, което поддържа платформата единствено за целите на услугата.
 1. „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД няма право да предоставя Вашите лични данни на трети лица и е задължено да ги обработва по реда на Закона за защита на личните данни. Разкриване ще възможно единствено в случаите когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 1. Когато попълвате регистрационната форма, вие се задължавате да предоставите вярна, истинска и точна информация. Предоставянето на чужди лични данни за абониране ще се счита за умишлен опит за увреждане интересите на „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД.
 1. „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния си маркетинг.
 1. „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД може да използва събраните данни за изпращането на търговски съобщения, без да преотстъпва това право на трети лица.

Предоставянето на e-mail адрес от потребителя представлява отказ от защитата, която му е дадена по силата на допълнителни регистрации, извършени с цел вписване в списъци на лица, които не желаят да получават търговски съобщения.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до нас на посочения адрес или имейл за контакти.

 1. Лична информация– този тип информация може да се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме нашия сайт и да го правим по-удобен и лесен за употреба.

Тази информация не се споделя с никого извън www.entrepreneur.bg и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без Вашето лично съгласие.

Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване.

III. Общо и потребителско съдържание. Авторски права

 1. Всички изображения, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и други, генерирани от екипа на „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД и/или намиращи се на сайтa, са собственост на „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД, която е защитена по силата Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове, по които е страна Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.
 2. Обектите на авторско право, които са използвани от „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД, но не са собственост на дружеството, се ползват от потребителя съгласно условията на посочения съответен източник.
 1. Ползването на гореизброените обекти на авторско право е безплатно единствено и само в цялостния обем и вид, в които са предоставени на съответния раздел на уебсайта за персонална употреба при условие, че това не причинява вреди на „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД и не пречи на предоставянето на информационните услуги. Ползването на гореизброените обекти на авторско право за търговска употреба е напълно забранено. При споделяне на обект на авторско право по смисъла на т. 1, ползващият съдържанието е длъжен да посочи автора на произведението, както и www.entrepreneur.bg като източник и да приложи линк към уебсайта, по следния начин: “Оригинален източник на материала: www.entrepreneur.bg, автор “име на автора, посочено на статията в нашия уебсайт”. HTML текстът на линка трябва да съдържа rel=“canonical“ код – <link rel=“canonical“ href=“website link“ />
 1. Информацията, получена чрез RSS канал или изтеглена от сайта не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
 1. Всяко възпроизвеждане, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД за съответния вид ползване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие/бездействия. Обезщетението, което се дължи на „ЕНТРЕПРЕНЕУР БГ” EOOД за подобни нарушения е минимум 50 /петдесет/ лева на ден.

Основни понятия:

 • Уеб сайт представлява информационна система, състояща се от уеб страници и други файлове, функционално свързани помежду си, по начин, който им позволява да постигат определена цел и да създадат независима част във виртуалната реалност на интернет мрежата.
 • World Wide Web е система от взаимно свързани уеб сайтове, достъпна чрез интернет.
 • PDA представлява всяко мобилно устройство (лаптоп, смартфон и др.), което позволява на ползващия го да осъществява достъп до интернет.
 • RRS следва да бъде окачествен като софтуерен механизъм, използван за обмен на новини между два сайта или между сайт и потребител.
 • Уеб браузър – компютърна програма, която чрез въвеждане на хипертекстове (адреси на уеб страници) визуализира съответния сайт и дава възможност на потребителя да ползва функциите му.

 

Благодарим ви, че използвате нашия уебсайт. Пожелаваме ви приятен престой!