Начало / All / Каква е процедурата по регистрация на фирма – ЕООД/ООД?

Каква е процедурата по регистрация на фирма – ЕООД/ООД?

Каква е процедурата по регистрация на фирма - ЕООД/ООД?

Процедурата по регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност – ЕООД/ООД – всъщност не е никак сложна. Ако не желая или нямам възможност да заплатя адвокатските хонорари, то няма пречка документите за регистрация да бъдат изготвени и от мен самия.

Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, които притежават част от капитала. При ЕООД-то той е един, собствеността на капитала е еднолична – моя, аз съм и вносител на капитала. При ООД-то учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения.

Необходими документи: 

1. Удостоверение за внесен капитал. Издава се от банка по избор.

2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имам подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да искам от нотариалната кантора да ми го изготвят. Във втория случай, естествено, ще ми излезе “по-солено”. Нотариалната заверка на изготвен от мен документ ще ми струва 6 лв.

3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Той трябва да съдържа:

 • име, седалище, адрес на управление на дружеството;
 • имена и лични данни на съдружниците;
 • предмет на дейност;
 • размер на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД;
 • име и лични данни за управителя.

4. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).Той трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание, както и дневния ред на събранието.

5. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). Мога да се самоназнача за управител при ЕООД; може съдружник да бъде назначен при ООД, а може да се назначи за управител трето, външно лице. (Скоро: “Управител на ООД”)

6. Заявление по образец А4. “Сърцето” на документите. Мога да го намеря на сайта на Търговския регистър, да го изтегля и попълня. Към него се прилагат всички останали документи. Към заявлението има и указания за попълване.

7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от управителя.

8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Декларира се, че всички документи са представени от заявителя. Подписва се от управителя.

9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Естествено, подписва се от управителя.

11. Заявление за запазване на фирма (Д1), но то не е задължително  и ще ми струва 50 лв.

12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

В учредителните документи при вписване на името на дружеството трябва да отбележа, че последното е в процес на учредяване. Всички документи мога да намеря в интернет. За неистинността на декларациите се носи наказателна отговорност.

Важно! Трябва да внимавам, в случай че използвам готови образци на учредителния акт и протокола, защото тези документи са “същността” на моето дружество и ще бъдат неговото “лице” при извършването на по-нататъшната му дейност.

Времето, което ще ми отнеме регистрацията, ще бъде точно 2 дена. (Това е само времето на същинското подаване на документи и не включва тяхната подготовка.)

I ден: Откриване на набирателна капиталова банкова сметка в банка по избор. Документите, които трябва да се представят в банката, са Устав, Учредителен протокол, Решение за назначаване на управител. На място в банката предоставят за разписване техен образец от подпис.

В банката трябва:

 • да се отвори набирателна сметка на името на дружеството;
 • да се плати такса;
 • банката да издаде удостоверение за внесен капитал. То ще бъде готово едва на следващия работен ден.

II ден: Управителят взима от банката удостоверението, заверява спесимена нотариално и с всички документи отива в Агенция по вписванията. Там първо внася държавната такса и прилага удостоверието за платена държавна такса към останалия набор с документи. Отива на гише, входира документите и получава входящ номер, с който може да следи кога ще бъде вписано дружеството.

Естествено, документите могат да бъдат подадени и онлайн, в случай на наличие на електронен подпис. В този случай държавната такса е с 50% по-ниска.

Колко ще струва?

 • Капиталово вложение – 2 лв. минимум.
 • Такса в банката – от 30 лв. нагоре, зависи от ценовата политика на банката.
 • Спесимен – от 6 лв. нагоре, зависи какво ще искам от нотариалната кантора като услуги.
 • Такса към Агенция по вписванията – 110 лв., но ако документите се подадат онлайн – 55 лв.

Дружеството с ограничена отговорност отговаря пред кредиторите си единствено до размера на внесения капитал и до размера на имуществото на негово име.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме ви да си наемете адвокат. (*)

Автори: Вяра Молева и Петя Баковска

Бел. ред –  Тази статия е публикувана в партньорство с пилотния проект “Правата ми” на Департамента за правна култура. Целта на статията е да внесе яснота относно правата, които всеки притежава. Въпреки това, авторът не претендира тя да бъде напълно юридически изрядна. Оригинално публикуваната статия може да бъде намерена на www.pravatami.bg

Източници

Източници

§ Търговски Закон

чл. 69, ал. 1, ТЗ – относно отговорност за действия на дружеството до вписването;

чл. 113, ТЗ – относно определението за дружество с ограничена отговорност;

чл. 114, ал. 3, ТЗ – относно учредителния акт при еднолично дружество с ограничена отговорност;

чл. 115, ТЗ – относно съдържанието на дружествения договор;

чл. 117, ал. 1, ТЗ – относно минималния размер на капиталовото вложение в дружество с ограничена отговорност;

чл. 119, ал. 2, ТЗ – относно данните, които се вписват в регистъра при учредяване;

чл. 141, ал. 3, ТЗ – относно представянето в търговския регистър на нотарилано заверено съгласие с образец от подпис на управителя на дружеството;

чл. 141, ал. 8, ТЗ – относно ограниченията за заемане на длъжност Управител;

чл. 142, ТЗ – относно забрана за извършване на конкурентна дейност от страна на управителя;

§ Закон за търговския регистър

чл. 13, ал. 4, ЗТР – относно прилагане на декларация за истинността на заявение обстоятелства или за приемане на представените за обявяване актове в регистърното производство;

чл. 13, ал. 5, ЗТР – относно приложението на декларация, че документите се подават от заявителя на вписването;

§ Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

чл. 16а, ал. 1, т. 3, ТДТСАВ – относно събиране на такса за вписване на обстоятелства в търговския регистър на дружество с ограничена отговорност, на еднолично дружество с ограничена отговорност;

чл. 16а, ал. 2, т. 3, ТДТСАВ – относно събиране на такса за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадени по електронен път, на дружество с ограничена отговорност, на еднолично дружество с ограничена отговорност;

§ Наказателен кодекс

чл. 313, ал. 1, НК – относно наказателната отговорност при предоставяне на неистинни обстоятелства;

§ Официалният сайт на Търговския регистър.

 Picture credit: Michael_P

Автор: Pravatami.bg

Pravatami.bg
“www.pravatami.bg: разкодираните закони” е пилотният проект на Департаментa за правна култура. Проектът е със заложена социална функция, като основната му и единствена цел е да предоставя полезна и практична правна информация за своите читатели, поднесена по един разбираем начин.
 • mitcoivanov

  А кой е документът, с който се регистрираме по ДДС?