Начало / Новини / АЛД представя новия си 5-годишен стратегически план “MOVE 2025”

АЛД представя новия си 5-годишен стратегически план “MOVE 2025”

ALD проведе Ден на капиталовите пазари за финансовите анализатори и инвеститорите, в рамките на който компанията представи новия си 5-годишен стратегически план „Move 2025“. Тим Албертсен, Главен Изпълнителен директор и членове на Изпълнителния комитет на ALD разкриха амбициите на компанията и основните стратегически оперативни и финансови цели в контекста на новия стратегически план.

„Move 2025 е амбициозен план, който надгражда трансформацията, която започнахме преди 5 години, за да използваме възможностите за растеж в близко и дългосрочно бъдеще. С този нов стратегически план ALD се позиционира в сърцето на развиващия се свят на мобилност и укрепва конкурентните си предимства, за да стане напълно интегриран доставчик на устойчива мобилност и световен лидер в своята индустрия “, потвърждава Тим Албертсен, Главен Изпълнителен директор на ALD.

Четири стратегически стълба

Стратегическото развитие на ALD се основава на четири стратегически стълба, които имат за цел да засилят конкурентната позиция на компанията:

 

 • Move for Customers – Да бъдем най-иновативния доставчик на продукти и услуги за мобилност чрез дигитализация, персонализация, гъвкавост, отлично изживяване на клиентите и уникална марка за мобилност.
 • Move for Growth – Да бъдем глобален лидер в решенията за устойчива мобилност, като разширим географския обхват и покритието на клиентите с нови партньори в екосистемата за мобилност, стойностни придобивания и нови решения за мобилност.
 • Move for Good – Поставяме хората и корпоративната социална отговорност в основата на бизнес модела.
 • Move for Performance – Да генерираме стойност в икономическия цикъл в рамките на стабилна бизнес система, за да расте компанията по икономически ефективен начин.

 

 

 

Амбициите на Move 2025’s се развиват в четири ключови насоки за устойчив растеж

 

Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк

ALD е устойчив бизнес със значителен потенциал за растеж във всеки от четирите си клиентски сегмента: мултинационални компании и големи корпорации, МСП, корпоративни служители и частни потребители.

Очаква се „Общият брой договори“[1], управлявани от ALD, да достигне около 2,3 милиона до 2025 г., включително ръст чрез придобивания. Както директните, така и индиректните канали се очаква да допринесат значително за този растеж, с малко по-бърз темп на нарастване на индиректния канал, най-вече благодарение на водещата дигитална платформа за лизинг към частни лица на ALD.

ALD е доставчик N°1 в Европа с най-широко пряко покритие в световен мащаб и планира да разшири географското си присъствие още повече, включително в Азия, като се стреми към директно присъствие в до 50 държави.

Основни други двигатели на органичния растеж ще бъдат лизингът към частни клиенти и новите продукти за мобилност[2], които се очаква да се увеличат с около 15% кумулативен годишен ръст  през 2019-2025 г., особено при продукта ALD Flex (очаква се удвояване на бройките[3] до около 60 000 до 2025 г.) и Лизинг на употребявани автомобили (достигайки около 125 000 договора до 2025 г.).

Бъдещето е многоциклично и многоканално

Move 2025 ще трансформира бизнес модела на ALD в модел, при който автомобилите се отдават на лизинг за по-дълго, в някои случаи за целия живот на автомобилите, като се надгражда процеса на подбор и пазарната стратегия за ценообразуване за лизинг, който включва няколко цикъла, продажби на употребявани автомобили и дистрибуция чрез много канали.

ALD очаква около 30% от употребяваните автомобили да бъдат продадени или отдадени на лизинг на частни клиенти до 2025 г., а Лизингът на употребявани автомобили да достигне общо около 125 000 автомобила. Това развитие ще спомогне за значителен растеж и възможности за реализиране на марж, като същевременно ще намали риска от остатъчна стойност.

Платформата ALD Carmarket за частни клиенти, базирана на подхода Clicks ‘n Bricks, ще бъде на разположение на клиентите в 25 държави, за да подкрепи тези амбиции на базата на най-съвременните дигитални платформи на ALD и мрежа от физически шоуруми.

 

 

Инвестиции в дигитални възможности

През следващите 5 години компанията предвижда да инвестира в дигитални ресурси 66 млн. евро във  всичките четири стратегически стълба, което ще увеличи дела на инвестициите в дигитални ресурси от около 20% от оперативните разходи през 2017-2019 г. на около 23% през 2020-2025 г.

ALD и перспективите за електрическа мобилност

ALD е сред компаниите начело на прехода към зелена мобилност, и ще продължи да води пазара към активната интеграция на автомобили с ниски емисии, като консултира клиентите с подход, основан на TCO[4], оферти за електрически автомобили[5] с включени услуги, силни партньорства, свързани с електрическите автомобили и глобална Програма за електрическите автомобили.

Делът на електрическите автомобили в доставките на нови автомобили се очаква да нарасне до около 30% до 2025 г. ALD цели до 2030 г. около 50% от предоставените на клиенти автомобили да бъдат електрически.

В резултат на това средните емисии на CO2 на автомобил[6] за новите договори през 2025 г. се очаква да бъдат поне 40% по-ниски от стойностите през 2019 г.

Стратегически оперативни и финансови цели на Move 2025

 • Очаква се „Общият брой договори“[7], управлявани от ALD, да достигне около 2,3 милиона до 2025 г., включително ръст чрез придобивания
 • Очаква се делът на Финансирания автопарк[8] да достигне 80-85% от Общия брой договори до 2025 г.
 • Маржовете по Лизинговите договори и услуги заедно ще се увеличат поне успоредно с Общия брой договори за периода 2019-2025 г. благодарение на нарастващото навлизане на услуги и ползите от мащаба
 • Съотношението разход / приход (без резултата от продажбите на употребявани автомобили) ще се подобри до между 46% и 48% до 2025 г., като същевременно ще поеме 66 млн. евро допълнителни инвестиции в дигитални решения през 2020-2025 г.
 • Коефициентът на изплащане на дивидент ще бъде повишено до между 50% и 60% за 2020-2025 г. при запазване на съотношението Общ Собствен капитал към Общи активи в съответствие с историческите нива

Устойчивост и извънфинансови цели за 2025 г.

ALD възприема подход за устойчивост, фокусиран в 4 измерения, в подкрепа на своята стратегия за корпоративна социална отговорност и като ангажимент, че бизнесът оказва положително въздействие върху обществото.

 • Устойчивата мобилност:
  • автопарк с ниски емисии: – 40% от емисиите на CO2 спрямо 2019 г.
 • Ангажиран и отговорен работодател:
  • постигане на 80% ангажираност на служителите
  • увеличаване на дела на жените в управителните органи до 35%[9]
 • Прилагане на отговорна бизнес култура & практики
  • Включване на Критерии за социално отговорно инвестиране (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG) в 100% от политиките, процесите и контролите
  • Повишаване на NPS сред клиентите > 40%[10]
 • Намаляване на вътрешния отпечатък върху околната среда на компанията с 30% спрямо 2019 г.

 

 

 

 

[1] Общият брой договори =  Общ автопарк (Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк) плюс договори за нови мобилни решения (ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move)

[2] ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move – наричани още нови продукти за мобилност

[3] ALD Flex и Pool fleet

[4] TCO = общите разходи за притежаване

[5] Електрически автомобили (EV), определени като електрически автомобили с батерия (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) и  автомобили с водородни горивни клетки. Поставени са цели за нови доставки на леки автомобили за ЕС + Норвегия + Великобритания + Швейцария

[6] Средни емисии от леки автомобили за ЕС + Норвегия + Великобритания + Швейцария (CO2 в g / km (NEDC норма))

[7] Общият брой договори =  Общ автопарк (Лизинг с пълно обслужване & Управление на автопарк) плюс договори за нови мобилни решения (ALD Flex, Лизинг на употребявани автомобили и ALD Move)

[8] Финансираният автопарк включва Лизинг с пълно обслужване и лизинг, класифициран като финансов лизинг

[9] Изпълнителен комитет и управителен комитет на ALD SA (холдинг) + Оперативен съвет + Главни Изпълнителни директори и местни Управителни комитети на юридически лица от групата в международен план

[10] Net Promoter Score. Индикатор за удовлетвореност на клиентите (за мениджърите на автопаркове и водачите); стойността му се определя като между % на групите на промоутъри и детрактори. Стойността се измерва ежегодно. За 2019 NPS беше 36% (следващите резултати ще бъдат публикувани през ноември 2020 г.)


Автор: Entrepreneur Team