Начало / All / COVID-19 като форсмажор, блокиращ изпълнението на търговските договори

COVID-19 като форсмажор, блокиращ изпълнението на търговските договори

handshake-3298455_640

 

Въпроси и отговори в помощ на търговците, които са поставени в невъзможност да упражняват бизнеса си и да изпълняват договорите си поради пандемията от COVID-19:

 

Въпрос № 1: Как бизнесът Ви може да е засегнат от пандемията?

През последните дни станахме свидетели как САЩ и редица европейски държави затвориха границите си като част от мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Правителствата на засегнатите държави разпоредиха забрана на всякакви мероприятия на открито и закрито, които предполагат събиране на хора, или пълна карантина в цялата държава. Включително и в България бе обявено извънредно положение, като с акт на изпълнителната власт се преустановява дейността на търговски обекти и центрове, културно-развлекателни мероприятия и т.н.

В резултат на тези събития, пред Вашия бизнес могат да бъдат поставени пречки, като например:

 • Прекъсната верига на доставките (supply chains)

Възможно е Вашата дейност да зависи от доставки от Италия, Китай или от друга засегната държава, които заради пандемията са преустановени (заради затворени граници, ограничени превози, затворени пристанища или масово въздържане на хората от пътувания). Без тези доставки Вашият бизнес не може да произведе необходимото количество или не можете да набавите необходимите стоки, за продажбата на които вече сте поели ангажимент към Вашите партньори-купувачи. Като не изпълните договорите си към последните, Вие търпите загуби под формата на неустойки.

 • Преустановяване на цялата дейност

Ако дейността Ви е свързана със събиране на много хора на открито или закрито място, или обикновена търговия на дребно в търговски обект, временно тя ще бъде напълно преустановена. Тази забрана ще важи за Вас, например, ако управлявате зала за провеждане на събития, фитнес център, кино или музей и т.н. Това означава временно да не можете да предоставите услугите, за които сте поели ангажимент към своите клиенти и да не изпълните договорите си към тях, за което носите отговорност.

 • Заплащане на наем, докато дейността Ви е принудително преустановена

Много разпространен случай ще бъде търговците да понесат тежестта на постоянните разходи за извършване на дейността си, докато тази дейност е принудително преустановена с акт на властта. В този период, например, търговецът няма да може да осъществява продажби, но ще трябва да заплаща наем за търговския обект.

 

Въпрос № 2: Какви лостове за реакция имате като търговец, който е поставен в условия на невъзможност да изпълни договорите си?

Правото предвижда, че в такива извънредни ситуации страните по търговския договор не носят вина, че не могат да изпълнят задълженията си. Затова би било несправедливо да понасят санкции, ако не могат да изпълнят.

По тази причина, правото предвижда възможността засегнатата страна да се позове на непреодолима сила или т. нар. форсмажорни обстоятелства (force majeure, vis major), за да изключи временно отговорността си от неизпълнението на договора.

Например, имате договор, по силата на който сте задължени всеки месец да доставяте определено количество стока на своя купувач в Италия. По обективни причини обаче, поради затворени граници или защото не можете да си набавите суровина, поради прекъснати доставки от засегнати от пандемията страни, Вие няма да изпълните договора си и през месеците март и април 2020 г. няма да направите поетите доставки. В този случай, бихте могли да се позовете на форсмажор и да изключите неблагоприятните последици от неизпълнението на договора си за тези два месеца.

 

Въпрос № 3: Какво е форсмажор?

В българското право легалното понятие за форсмажор е непреодолима сила (чл. 306 от Търговския закон). Това е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Така пандемията от COVID-19 може да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство, доколкото не можеше да бъде нито предвидено, нито предотвратено мащабното й разпространение и последиците, които предизвика.

По българското право, дори и да нямате предвидена в договора клауза, която предвижда какво се случва в условията на форсмажор, Вие разполагате с гарантирана от закона възможност да го направите съгласно уредбата на споменатата непреодолима сила.

Условие, за да можете да се позовете на форсмажор, е извънредните обстоятелства, т.е. разпространението на COVID-19, да са възникнали след сключването на договора. Важно е също така към момента на възникване на тези обстоятелства вече да не сте били забавили изпълнението по договора си. Ако сте били в забава, това ви прави недобросъвестен и няма да можете да се позовете на форсмажор.

 

Въпрос № 4: Защо трябва да сте проактивни и да реагирате веднага?

За можете да се ползвате от благоприятния за Вас ефект от позоваване на форсмажор, освобождаващ Ви от договорната Ви отговорност, трябва да предприемете някои мерки своевременно:

 • Трябва в подходящ срок писмено да уведомите своя договорен партньор, че поради извънредните обстоятелства временно не сте в състояние да изпълните задълженията си. Ако пропуснете това уведомяване, дължите да обезщетите партньора си за понесените от него вреди.
 • Можете да се възползвате от възможността да поискате издаването на сертификат за форсмажор от организации като Българска търговско-промишлена палата, които улесняват доказването на факта, че неизпълнението Ви се дължи именно на извънредните непреодолими обстоятелства.

Такива сертификати вече се издават в Китай с цел запазване на бизнеси от правните последици на масовото неизпълнение на договорите поради COVID-19. Така китайска компания може да използва сертификата си, за да „извини“ неизпълнението на договора си с българско, американско или германско дружество, например. Не е ясно обаче каква стойност ще имат тези сертификати, ако бъдат представени пред съд на държава, различна от Китай.

 

Въпрос № 5: Защо е важно какво пише в договора Ви?

Възможно е в договора Ви да е предвидена форсмажорна клауза, която да урежда при какви точно извънредни обстоятелства можете се позовете на нея. Важно е тази клауза да бъде анализирана като обем и последици, за да се установи дали обхваща конкретния случай на Вашето неизпълнение и как то ще рефлектира върху Вас.

Ако нямате такава клауза и е уговорено, че към договора Ви се прилага българското право, тогава можете да се позовете на гарантираната Ви от закона възможност да се позовете на форсмажор (непреодолима сила). В случай обаче, че договорът Ви се урежда от друг правен ред, различен от българското право, последиците могат да бъдат различни.

Например, ако към договора Ви е приложимо английското право, ще трябва да се съобразят специфичните положения на форсмажора според този правен ред. За разлика от българския закон, английското право няма законова гарантирана възможност за позоваване на непреодолима сила. Следователно, ще можете да се позовете на форсмажор по английското право само ако имате заложена такава договорна клауза и ако в нейния обхват може да попадне събитие като пандемията COVID-19. В случай, че нямате такава клауза в договора си, би могло да се търси приложение на английската доктрина за #frustration за прекратяване на договора, при която доказването е значително по-трудно.

Възможно е в договора Ви да не е уговорено изрично кое право ще е приложимо към него. Тогава следва да се приложат принципите за определяне на приложимото право съгласно регламента Рим I или стълкновителните норми на приложимите конвенции, от значение са неща като местоизпълнение, най-тесни връзки на договора с определена страна и т.н.

 

Въпрос № 6: Какви ще са последиците, ако се позовете на форсмажор?

 • Временно се спира изпълнението на договора

Ако уведомите своя договорен партньор, че не можете да изпълните договора си поради обективна невъзможност, породена от последиците на COVID-19 пандемията, Вие ще можете да спрете временно изпълнението на договора – докато траят извънредните обстоятелства. Това неизпълнение обаче няма да Ви повлече заплащане на неустойки или други обезщетения. Например, временно няма да доставяте стоките или временно ще преустановите организирането на събития, за които сте поели ангажимент. Респективно, в този период от време Вашият партньор също ще спре да изпълнява задълженията си и в посочените примери той няма да Ви заплати за недоставените стоки или услуги. След преминаването на тези обстоятелства обаче, задълженията на двете страни по договора се възстановяват и всяка от тях ще дължи обезщетение на другата за вредите, породени от неизпълнението й.

 • Прекратява се договорът

Възможно е извънредните обстоятелства да бъдат толкова продължителни, че Вие или договорният Ви партньор да загубите интерес от продължаване на договора. Например, забавянето на доставката с една година я обезсмисля изцяло и купувачът се отказва от договора; несъстоялата се конференция на точно определената дата обезсмисля продължаващия договорен ангажимент между организатора, предоставящ залата, и ползвателя й. В този случай обаче, извършените действия и направените плащания по договора до момента на прекратяването му се запазват.

И в двата случая вредата остава там, където е възникнала. Това означава, че независимо дали договорът се спира или прекратява, всяка страна понася собствените си вреди/разходи, без да обезщетява другата за периода на форсмажорните обстоятелства.

 

Въпрос № 7: Как да разберете, че за Вашия договор може да се използва позоваване на форсмажор?

Във всеки конкретен случай и за всеки конкретен договор трябва да се прави преценка дали можете да се позовете на форсмажорни обстоятелства. Ето някои от съображенията, които се правят:

 • Кога е възникнала непреодолимата сила конкретно за разглеждания договор?

Разпространението на COVID-19 и последващите от това пречки за изпълнението трябва да са възникнали след сключване на договора. Тъй като пандемията засегна различните държави по различно време, трябва да се държи сметка от кой момент тя създава форсмажорни обстоятелства за конкретния търговец и конкретния договор.

 • Създава ли непреодолимата сила обективна пречка да изпълните договора си?

Важно е да се прецени дали Вашето задължение по договора действително е невъзможно в резултат от създалата се извънредна ситуация (от пандемията, наложената карантина, властническите мерки и ограничения) или въпреки тях имате алтернативен, възможен начин за изпълнение.

 • Има ли в договора включена форсмажорна клауза?

Анализът на тази клауза, ако има такава, пряко ще дефинира какви ще са последиците от позоваването на форсмажор.

 • Кое право е приложимо към договора?

Трябва да се определи кое право е приложимо към конкретния договор и дали то гарантира законова възможност за позоваване на непреодолима сила, подобно на българския Търговски закон, в случай на липсваща форсмажорна клауза в договора.

 • Уведомен ли е кредиторът в разумен срок? Уведомлението отговоря ли на законовите или договорните изисквания?

Важно е да бъдат спазени формалните изисквания, за да се породи ефекта на позоваването на форсмажор.

 • Изпаднал ли е в забава позоваващият се на форсмажор?

Необходимо е да се установят дали са налице обстоятелства, които блокират възможността на търговеца да се позове на форсмажорните обстоятелства.

 

Въпрос № 8: Ще можете ли да спрете да плащате наема си?

Невъзможността да изпълнявате дейността си поради наложена карантина действително ще намали или ще преустанови приходите Ви за периода, в който трае това извънредно обстоятелство. То обаче не причинява пряко невъзможността си да заплащате наема на търговския обект, от който извършвате тази търговска дейност. При това положение, форсмажорните обстоятелства няма да Ви позволят да спрете да плащате по договора си за наем.

При тези условия, преговорите с наемодателя остават най-добрият инструмент за реакция при създалата се извънредна ситуация.

Отделен е въпросът, че продължителността на извънредната ситуация, създадена от пандемията COVID-19, може с натрупване да причини икономически проблеми, които да засегнат приходите от търговската Ви дейност и да направят разходите като наема непоносими, т.е. свръхголеми, каквито не са били към момента на сключване на договора за наем. Тогава бихте могли да се позовете на стопанска непоносимост, ако са налице всички условия за нея, за да прекратите договора за наем на търговския обект (виж Въпрос № 10).

 

Въпрос № 9: Кога няма да можете да се освободите от договорната си отговорност, позовавайки се на форсмажор?

Ако вече сте забавили изпълнението на договора си, преди да настъпят извънредните обстоятелства като COVID-19 пандемията, Вие сте недобросъвестен и това няма да Ви позволи да се ползвате от благоприятния ефект на освобождаване от договорна отговорност чрез позоваване на непреодолима сила.

Няма да можете да се ползвате от форсмажор и ако сте сключили договора си след като заразата с COVID-19 вече е била разпространена. В този случай е можело да предвидите последиците или да избегнете риска да се обвържете договорно при създалата се извънредна ситуация.

Следва да имате предвид, че позоваването на форсмажор ще Ви освободи единствено от задължението за обезщетите другата страна по договора за вредите, които ще претърпи от Вашето неизпълнение. По този начин обаче не отпада задължението Ви да изпълните договорните си ангажименти след като преминат извънредните обстоятелства.

 

Въпрос № 10: Какво е стопанска непоносимост и каква е разликата с форсмажора?

Стопанската непоносимост е възможност за прекратяване на договора от едната страна, която е засегната от такива обстоятелства, които не е могла или не е била длъжна да предвиди към момента на сключване на договора. Например, след сключване на договора е настъпила икономическа криза, която засяга търговията, но не и размерите на наемите на търговските обекти. Тогава търговецът, чийто търговски обем е намалял, заплаща наем, чийто размер е свръхголям в условията на икономическа криза. В този случай, наемателят може да поиска от съда да прекрати договора за наем или да промени така условията по него, за да бъде адаптиран към създалата се икономическа обстановка.

Форсмажорните обстоятелства правят изпълнението на договора невъзможно временно или за продължителен период. За разлика от тях, при стопанската непоносимост, изпълнението на договора е възможно, но е икономически нерентабилно. Също така, позоваването на форсмажора позволява извънсъдебно да спрете временно изпълнението на договора или да го прекратите, докато стопанската непоносимост предвижда възможност за изменение или прекратяване на договора по съдебен ред.

COVID-19 пандемията сама са по себе си не може да обоснове приложението на стопанска непоносимост, но може да бъде причина за такива обстоятелства в бъдеще, които да създадат много неблагоприятни икономически условия, дори и икономическа криза. Ако се достигне до този сценарий, търговците биха могли да се позоват на стопанска непоносимост.

В хода на последните събития е възможно също търговците да се срещнат и с т. нар. MAC клауза (Material Adverse Change), най-вече при течащи преговори по придобивания на дружества. Тя дава възможност на предложителя да се откаже от сделката преди финализирането й, ако има обстоятелства, които икономически я променят из основи.

 

Източник: www.tmlawoffice.bg


Автор: Entrepreneur Team